Pri výbere druhu právnej formy podnikania si často väčšina ľudí zvolí podnikať vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Predsa len ide o jeden z najviac rozšírených druhov obchodných spoločností, ktoré na Slovensku fungujú. Založenie takejto spoločnosti vôbec nie je komplikovaný proces, ale je počas neho nevyhnutné splniť vopred stanovené podmienky. Tieto podmienky, ako aj celý proces založenia s.r.o. sú upravené v Obchodnom zákonníku a konkrétne ide o nasledujúcu postupnosť krokov:

elektronické založenie s.r.o.

 1. Oblasť podnikania s.r.o. – na samotnom začiatku je veľmi dôležité dobre premyslieť to, čo bude predmetom podnikania spoločnosti a na akú oblasť bude zameraná.
 2. Základné dokumenty – k vytvoreniu spoločnosti je potrebné vypracovať zakladateľské dokumenty, ako je Spoločenská zmluva alebo Zakladateľská listina. Okrem toho je nevyhnutné získať taktiež aj ďalšiu dokumentáciu, a to súhlas od Správcu dane, majiteľa nehnuteľnosti sídla, vzorový podpis všetkých konateľov a splnomocnenie pre zapisovateľa.
 3. Obchodný názov – dobre premyslený názov spoločnosti, ktorý bude slúžiť ako obchodné meno a zároveň nie je rovnakým názvom pomenovaná iná firma
 4. Adresa sídla – presná adresa nehnuteľnosti alebo danej budovy či iného priestoru, ktorá bude zapísaná ako sídlo spoločnosti v Obchodnom registri
 5. Orgány spoločnosti – spomedzi jednotlivých spoločníkov sa vyberú členovia, ktorí budú patriť pod štatutárne orgány spoločnosti (Valné zhromaždenie, Konatelia, Dozorná rada).
 6. Živnosť – k tomu, aby mohla s.r.o. vykonávať podnikateľskú činnosť, potrebuje mať živnostenské oprávnenie
 7. Potvrdenia – osoba, ktorá zakladá s.r.o. musí získať potvrdenie od Správcu dane a Sociálnej poisťovne o tom, že nie je daňovým dlžníkom, nemá dlhy v poisťovni a taktiež jej nehrozia exekúcie.
 8. Obchodný register – elektronická žiadosť, vo forme Návrhu o zápis do Obchodného registra s uhradením poplatku vo výške 150 eur.
 9. Elektronická schránka – povinné aktivovanie elektronickej schránky platí pre každú právnickú osobu, aby prostredníctvom nej mohli komunikovať s dôležitými orgánmi.
 10. Daňový úrad – pokiaľ s.r.o. nebola zaregistrovaná na Daňovom úrade pri získaní živnostenského oprávnenia, je treba sa maximálne do 30 dní od uskutočnenia zápisu v Obchodnom registri zaregistrovať.

spoločníci v s.r.o.

Čo sa ešte týka založenia s.r.o., podmienky, ktoré sú doplňujúce k postupnosti zakladajúcich krokov sú nasledovné:

 • S.r.o. môže byť založená aj jednou osobou, ktorá následne vypĺňa Zakladateľskú listinu.
 • S.r.o. môže byť založená viacerými osobami (max. 50 spoločníkov), ktoré vypĺňajú Spoločenskú zmluvu.
 • Ak je iba jeden zakladateľ, táto osoba môže byť jediným zakladateľom maximálne dvoch spoločností.
 • Výška vkladu každého spoločníka je povinná, a to v sume minimálne 750 eur.
 • Výška základného imania, ktoré je splácané spoločníkmi je povinná, a to v sume minimálne 5000 eur.
 • Správca vkladu sa volí vždy spomedzi všetkých spoločníkov.
 • Žiadosť o podanie Návrhu na zapísanie s.r.o. do Obchodného registra sa v súčasnosti podáva len elektronickým spôsobom (papierové podanie už nefunguje).